مـلـــک شـــیـــــرا ن

 

ســــرزمـیــن پــــا ک ا فـــغــــا ن، یــــا د بـــا د

یــا د بــا د،آ ن مــلـــک شــیـــرا ن، یــا د بـــا د

لـــوگـــروغـــزنـی، بــد خــشــــا ن وهـــــرا ت

هـــم جـــلا ل آ بـــا د ولــغـــمــا ن، یـــا د بـــا د

د ره هــــــای ســــبــــزوشــــــــا دا ب وطــــــن

مـــیــــله رفـــتــن هـــا ی پـغــمـا ن، یــا د بــا د

دا مـــن ســــا لـــنــــگِ زیــــبـــا ی ِ و طــــــــن

آ ن لـــب د ریــــا ی خـــنــجــــا ن، یـــا د بـــا د

روز نــــــوروزو مـــــــزا ر شـــــــا ه د یـــــــن

هـــــم گــــل ســـرخ ِمــــزا را ن، یــــا د بـــــا د

مَــه ســیـمـا یــا ن ِمــیـهـــــن  را چـــــه شــــد ؟

نـــرگـــــس مــســـــت غـــــزا لا ن، یــا د بـــا د

روز دهــــقــــا ن وتــــمــــا شــــــا هـــــا ی آ ن

بــــزکشــــی هــــا ی ســـمــنـگـا ن، یــا د بـــا د

حــیــدری مـــجــنـــون کــــوی و بــــرزنــــــش

نــا لــــهء شـــــب زنــــده دا را ن، یــــا د بـــا د

 

١٢ فبروری ٢٠٠٦، سدنی