فال حافظ

عـــــروسک ها به جای لشکر پیــروزی شاهان

چه بیــروح و روان  و بی رمــق افتاده در مــیدان

دل خلـــق خدا از این نمایش سخت بیزار است

نمیدانم چـرا ایــــن خیمه شب بازی نشد پایان

گرفتـــم فال از دیـــوان حافــــظ  پنـد او اینست:

خدا را کم نشین با دیو و دد هستی اگر انسان

تو میــــدانی که زیر خرقه پشمینه راز کیست؟!

کجــای این فتنه دارد معنی  و شالـودۀ   ایمان

زبان مــا نـــدارد راز  و رمــــزی  غیــر از نیکــی

خــدا پیـــمان به دنیا بسته با رندان بی سامان 

سفــر در گوشه ی از خطۀ جمشید و خسروکن

که گیــری طره ی آن یار را دردست خـود آسان

کشیـــدم خــط بروی واژه هــای نکبت سالوس

و با این یک شگـــون نیک میسازم عم ات پایان

نعمت الله ترکانی

10.05.2008

 

 

 

 

 

 

 

بنویس یکنشانی

در کوچه هــای شهر شمــا عشق نارواست

رفتن به سوی معبد و گُلخانه  ها خطــاست

در حیــرت ام که سنـــگ بهــــا دارد و نه دل

آغشته از فـــراق و غـــم و درد بی دواسـت

ایــدوست لحظــه ی به عیادت بیـــا که مـن

در انتظـار دیدن ات هستم، خــدا  گواهست

بی مهــــری تو و دل بیــــگانه ام  همــــــــه

از مـاست و هرچه آمده بر ما،  بهــر ماست

خـــواهم  نصیحتی  ای که مرا راهبر شـوی

بنویس یک نشانی که جای تو در کجـاست

***

ما را خـــدا ی داده ز یـــک ریشـــه  و تبـــار

بیـــگانگی به مذهب و آییـــن ما چراست؟!

نعمت الله ترکانی

12.05.2008