دوکتور اسد الله حيدری

05-05-08

 

نا لـــــــهء شبگیـــــر

 

زیـســتـن د ر حـــرم پــا ک تـو، تـقــد یــرنبــود

ورنـه عــزم سـفـر، ا زکـوی تـو، تـد بیــر نـبـود

خا کـت ای میـهن مــن، مد فـــن آ با ی منســـت

هـرگــزم د رد  فــرا ق تـو،بـه تـصـویــرنبــــود

ا ز زمـــا نیــکــه تـرا کــــرده رهـــا و رفـتـــــم

هـرچه د ید م به جـزا ز، حلقــهء زنجـیــرنبـــود

ا ی کــه میـنــوی همــه عا لــم هـستــی،هـستــی

کا ش هجرا ن تویک لحظـه، بــه تــفکـیــرنبــود

د ل مــن گــوهــر پـا کـیـسـت کـه ا ز دوری تو

شــب وروزش هـمه، بی نـا لــهء تکــبـیــرنبــود

 

ســـا لهــا شــد سپــری، بهـــر مــدا وا ی د لــــم

هیـچ چـا ره مگــرم، نــا لــهء شبــگــیـــر نبــود

چــه کــند حیــد ری، ا زسـوزفــرا قــت مـیـهــن

کـه د را یـن ســوخـتـنـش، ذ رهء تـقـصیــرنبــود

 

 

کــشــــور زیــبــــــا

 

نــه مـــن رنـــد م نــه مــیــنــا، مــیــپــرســــتـــم

نــه ا یـــن د و روزه د نــیـــا، مــیــپــرســـــتـــم

تـــرا ا ی کـــشـــــــور زیـــبــــا ی ا فـــغـــــا ن 

 بــه ذ ا ت پـــا ک یــکـــتــــا مـیــپــرســــتـــــم

زهــجــران تـــو، مــجــنــــون گــشـــتــم آ خِـــر

بـــیـــــا د ت نـــا م لـــیــــلا مــیـــپــرســـــتــــم

بــه جـــزا ز خـــون د ل، حـــا صــــل نــــدا رم

تـــــرا د ر روزو شــــب هـــا مـیــپـــرسـتـــــم

خــــدا را ا ی وطــــن! گـــیـــــرم د ر آ غـــوش

ز د وری تـــــو، صــحـــــرا مـیــپــــرســــتـــــم

خـــوشــــا گـــر حـیـــد ری، خــاک تـــو گــردد

بــبــویـــت د شــــت و د ریـــا، مــیــپــرســــتــم

 

 ٦جنوری ۲۰۰٦، سد نی