نا لـــــــهء شبگیـــــر

 


 

زیـســتـن د ر حـــرم پــا ک تـو، تـقــد یــرنبــود

ورنـه عــزم سـفـر، ا زکـوی تـو، تـد بیــر نـبـود

خا کـت ای میـهن مــن، مد فـــن آ با ی منســـت

هـرگــزم د رد  فــرا ق تـو،بـه تـصـویــرنبــــود

ا ز زمـــا نیــکــه تـرا کــــرده رهـــا و رفـتـــــم

هـرچه د ید م به جـزا ز، حلقــهء زنجـیــرنبـــود

ا ی کــه میـنــوی همــه عا لــم هـستــی،هـستــی

کا ش هجرا ن تویک لحظـه، بــه تــفکـیــرنبــود

د ل مــن گــوهــر پـا کـیـسـت کـه ا ز دوری تو

شــب وروزش هـمه، بی نـا لــهء تکــبـیــرنبــود

ســـا لهــا شــد سپــری، بهـــر مــدا وا ی د لــــم

هیـچ چـا ره مگــرم، نــا لــهء شبــگــیـــر نبــود

چــه کــند حیــد ری، ا زسـوزفــرا قــت مـیـهــن

کـه د را یـن ســوخـتـنـش، ذ رهء تـقـصیــرنبــود

 

 ٦جنوری ۲۰۰٦، سد نی