آیینه 

 گل کرده سبز ناز خیالت به خانه ام

 در برگ شعر و زمزمه و درترانه ام

 زیبایی زلال سپهر  ستاره بار

آیینه ی شراره ی دل  عاشقانه ام

 لبریزم از لطافت ابریشم بهار

 از حضرت سپیده و دریا نشانه ام

 مینوشم آسمانی ترین واژه های عشق

 عطر حریرِ آتش و شور  زبانه ام

 !سرشارِ آفتاب و شقایق ، غرور ماه 

 میبویمت زشاخه ی شعر و ترانه ام

 

ناديه فضل

04-04-08