روزنامه ی تورنتو استار مورخ 27 فبروری 2008

 

برگردان :  پیکار پامیر – تورنتو

 

 

 

یکصد ملیون دالر اضافی برای افغانستان          

 

روزنامه ی تورنتو استار اخیرا گزارشی را بقلم  الن وود در شماره ی مورخ بیست و هفتم ماه فبروری سال روان خویش بچاپ رسا نیده است که گو یای تصامیمی در مورد افغانستان میباشد. اینک  ترجمه ی فارسی آن تقدیم خواننده گان عزیز میگردد :

"  کانادا وجه یکصد ملیون دالر اضافی بر بودجه ی مربوط به مساعدتهای بین المللی خویش افزود تا  آنرا در افغانستان بمصرف برساند .  گفته شده که این تخصیص  اضافی در جهت تامین امنیت ، بخصوص  در بخش تمرین دهی پولیس و اردوی ملی افغانستان بمصرف خواهد رسید .  ولی یک بخش پول مذکور  از طریق سازمان انکشاف بین المللی کانادا در پروژه های انکشافی افغانستان مصرف خواهد شد.  با این وجه اضافی ،  مجموع مسا عدتهای مالی کانادا در سال های 2008 و 2009  برای افغانستان ،  بالغ بر دو صد و هشتاد ملیون دالر و تا ده سال آیند ه  به یکهزار و سه صد ملیون دالر خواهد رسید  "

در گزارش مذکور آمده  : "  حزب لیبرال گفته است ،  خواهان حمایت از حکومت حزب محافظه کار در صورتی خواهد بود که حکومت سعی کند تلاش هایش در جهت  فعالیت های انکشافی و تمرین دهی اردوی ملی افغانستان و ترک موضع جنگی با شورشیان  در سال 2009 صورت گیرد  . "

باساس این گزارش ، آقای باب ری مسوول امور خارجی حزب لیبرال  میگوید : " سوال بر سر این نیست که چه مقدار پول بمصرف میرسد ، بلکه سوال اینست که این پولها چگونه بمصرف میرسند . " 

آقای باب ری  گفته است : "  پول کافی در اختیار وزارت دفاع و سازمان  مساعدتهای بین المللی کانادا قرار دارد و آنها میتوانند بوسیله ی آن هر کاری که میخواهند انجام دهند ،  این ، واقعا مربوط به نوع و مدرک کمک میباشد و هم  متعلق به دپلوماسی یی خواهد بود که اعضای نا تو باساس آن نظم مجدد را ایجاد نموده و ما ،  در همکاری و همسویی به آنها کارکنیم . "

در گزارش همچنان آمده : " نیرو های کانادایی ،  علاوه از بودجه ی حاضر ، از ناحیه ی افزایش فیصدی مصارف سالیانه نیز پول بیشتری دریافت میکنند . این فیصد ی  در سال گذشته  یک اعشاریه پنج فیصد بود  ،  مگر امسال به دو فیصد بالا رفته است . در سالهای 2011 و 2012 مبلغ  دوازده بلیون  دالر به نیروی نظامی اختصاص داده خواهد شد تا با استفاده ازان ، وسایل و تجهیزات جدید خریداری نموده سطح بلند نظامی را حفظ نمایند . "

این نکته نیز در گزارش مذکور گنجانیده شده که  : "  افغانستان که بلند ترین رقم مساعدتهای خارجی کانادا را دریافت میکند ،  در بودجه ی سال 2008 ،  وعده سپرده شده که به تعهدات قبلی در قبال کشور مذکور ادامه داده شده و مجموع مساعدتهای بین المللی کانادا به دو برابر ارتقا داده شود . . .   "

گزارش می افزاید :  "  بهر حال ،  حکومت هشدار میدهد که تعهد برای مساعدت ها ، بیشتر بر پایه ی ستندرد سخت و شدید استوار خواهد بود ، همان چیزی که در سال گذشته رعایت نشد. . .  ولی مردم کانادا بیشتر از سال گذشته  ،  انتظار  ارایه ی توضیحات مزید پیرامون  برنامه ی اصلاحات حکومت در این زمینه را دارند .  زیرا  در بودجه ی سال 2008، وعده ی تفصیلات بیشتر راجع به برنامه ی انکشاف بین المللی داد ه شده است . "  ( پایان )