کجا روم ، به کی گویم، زدرد بی وطنی

 

عـقــا ب شـکسـتــه پــــر

 

چـرا نـه روی مـرا، بـر د یــا ر خــود بـا شـــــد

چـرا نـه هـر قـد مـم، بهـر یـا ر خـود بــا شــــــد

عـذا بِ غـر بت وهجــرا ن مـن، بود تــا کــــی؟

د لــم همــیشــه بفــکـر نــگـا ر خـود بــا شــــــد

زعــا شــقـا ن ســــرا پـــردهء وطـــن هســتـــــم

مـرا بهشــت زمیــن، لا لـه زا ر خـود بـا شـــــد

مـن آ ن عقــا ب شکســته پـرم، کـه د ر فـُرقــت

د لـش بـه پـر زد ن، کــوهســا ر خـود بــا شــــد

کجـا روم، بــه کـی گـویــم، زد رد بــی وطـنــی

بــه ملک غــیر کـرا ا خــتـیـا ر خـود بــا شــــد؟

بــه شهرها ی وطـن رفـتــه، سـرزنـم هــرســـو

به خا ک خود همه کـس، شهریـا ر خـود بـا شــد

چه خـوش بکـشور خـود، جا ن خـویش بسپـا رم

کــه تربـت وکــفــنم، ا ز د یـا رخــود بـا شــــــد

ا گـــرکــه لـطــف خدا، حــید ری شـــود یـا رت

غــم وســرور تو، پــیــش تبــا رخــود بــا شــــد

 

١٣فبروری ٢٠٠٦، سدنی